تاریخ تولدتون ؟ کدومید شما ؟؟؟

سگ:


 وفاداروخواستنی 
هرگزنمی توان دروفاداریتان شک کرد.درکارتان صداقت وخلوص نیت به چشم می خورد. 
بسیارساده دل وبی شیله پیله. 
اهل جروبحث کردن نیستید. 
متواضع،خاکی وواقع بین.به همین دلیل است که دوستانتان دل بسته ی شما می شوند. 
درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید. اگرلباسهایتان مطابق مدروزنباشد،مسلماً ناراحت می شوید. محبوب، پرطرفدار،خوش برخوردوباگذشت هستید.دوستانی بسیارخوب وقابل احترام دارید،دوستانی که هرکدام شخصیت برجسته ای ارند.

 
موش:

تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش 
برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود. بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه مردم خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند. 
ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان است. 
مردم مجبورندهنگام حرف زدن باشما،درانتخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل کنند. 
خدابه دادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کند!

 
شیر:


درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید. 
ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدال درآن حس می شود،پرهیزکنید. 
ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدت دریک جابیزارید. 
رهبربه دنیا آمده ایدواین استعداد راداریدکه چگونه دیگران رابه کارکردن وادارکنید. 
دوست داریدکه دوستتان بدارند. 
هنگامی که می بینیدتوجه کسی به سوی شماجلب شده است،خودرابه تمامی وقف اومی کنید! 
بسیارصفت پسندیده ای است...امابه شمااخطارمی کنم:برخی میتوانندباسودجستن 
ازاین ویژگی اخلاقی،بیش ازحدتملق شمارا بگویند وکارشان راپیش ببرند. 
بنابراین مراقب باشید.

 
..گربه:


بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیز گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال. 
گه گاه سکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجاریی سردربیاورید. 
درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید. اماوقتی پای استدلال به میان می آیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید. 
بشدت طرفدارمدهستید.ولی بطورکلی باهرتیپ آدمی نشست وبرخاست می کنید. 
امادوست نداریدکه باغریبه هازیادحرف بزنید. 
مردم درکنارشماراحت هستندودرانتخاب دوستانتان دقت می کنید.

 
لاک پشت:


پاک سرشت و نیکوخصال 
حدیث مهربانی شما همیشه نقل مجلس است. 
شما نیز دوستدار صلح و آرامش هستید. هیچ وقت دوست ندارید مقابله به مثل کنید حتی با کسی که خلافکار است. از این رو همه دوستتان دارند. 
دلتان نمی خواهدغیبت دیگران را بکنید. 
مردم عاشق طرز برخورد و رفتار شما با اطرافیانتان هستند. همیشه می توانید عشق بورزید. 
از همه بهتراینکه انتظار ندارید کسی این عشق شما را پاسخ بگوید. 
بسیار بلندنظر و دست و دلباز هستید. 
اینکه به هرچیز از سمت و سوی واقعی آن نگاه می کنید، بهترین تاثیر را روی طرف مقابلتان می گذارید.


کبوتر:


شماسمبلی از رویکرد هرچه پیش آیدخوش آیدهستید 
اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایند به حالتان فرقی نمی کند. 
درحقیقت هرجا میروید شادی رامی پراکنید. 
راهبری جمع دوستان همواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالایی دارید.
ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکار دوری می کنید،آنهاجایی درزندگیتان ندارند. 
درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.
بنابراین هیچ وقت باانباشتگی وبه تعویق افتادن کارمواجه نمی شوید. 
ولی آگاه باشید:خیلی زود دردام عشق گرفتارمی شوید


پلنگ:


 شمافردی مرموزهستید 
می توانید به راحتی فشارهای زندگی را تحمل کنید و در رویارویی باهر ناملایمتی عنان اختیار از کف نمی دهید و صبرپیشه می کنید. 
بیشتر اوقات می توانید جدی و مصمم باشید و عاشق شایع پراکنی به همراهی دوستانتان هستید. 
بسیار مبادی آداب و آراسته. 
دلتان می خواهد هر موقعیت و هرچیزی به همان شکلی که خودتان دوست دارید، برایتان فراهم شود، که البته گاهی اوقات این کار شدنی نیست. 
در نتیجه ممکن است در برخی روابط انسانی شکست بخورید. اما از سوی دیگر دوست دارید هر زمان دیگران نیازمند حضورتان هستند در 
کنارشان بوده آنها را در حل مشکلاتشان یاری کنید و در سختی ها دوشادوش هم 
گام بردارید.

 
میمون:


بسیارکم حوصله وعصبی 
دلتان می خوهدهرکاری باسرعت هرچه تمام ترانجام شود. اساساًفردی بی شیله پیله بوده وعاشق این هستیدکه کانون توجه قراربگیرید. 
ازاین رهگذر،منحصربه فردو بی مانندهستید

/ 0 نظر / 15 بازدید