پسری کاغذی گذاشت روی میزورفت! دخترباخودش کلنجار رفت

که کاغذرو برداره یانه؛ آخرش برداشت گذاشت لای دفترش، شب

تواتاق ازخودش پرسید :آیااین پسرمیتونه آغاز راه خوشبختی

باشه؟ بالاخره کاغذرابازکردباتعجب دیدکه روی کاغذنوشته شده

:کاپو چینو رو با نی نمیخورن بزغاله

/ 0 نظر / 4 بازدید