شاید فراموشت شدم شاید دلت تنگه برام
شاید بیداری مثله من به فکر اون خاطره ها

شاید تو هم شب که میشه میری به سمت جاده ها
بگو توهم خسته شدی مثل من از فاصله ها

با هر قدم برداشتنت فاصله بینمون نشست
لحظه ای که بستی درو شنیدی که قلبم شکست

یادت بیاد که من کیم؟ همون که می میره برات
همونی که دل نداره برگی بیوفته سر رات


نمی تونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام
تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره هام
از کی داری تو دور میشی ؟ از من که میمرم برات
از منی که دل ندارم برگی بیوفته سر رات

نمی تونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام
تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره هام
از کی داری تو دور میشی ؟ از من که میمرم برات
از منی که دل ندارم برگی بیوفته سر رات


بگو من از کی بگیرم حتی یه بار سراغتو؟
دارم حسودی می کنم به آینه ی اتاق تو

کاش جای اون آینه بودم هر روز تورو می دیدمت
کاشکی هنوز داشتمتو هر لحظه می بوسیدمت


نمی تونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام
تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره هام
از کی داری تو دور میشی ؟ از من که میمرم برات
از منی که دل ندارم برگی بیوفته سر رات

نمی تونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام
تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره هام
از کی داری تو دور میشی ؟ از من که میمرم برات
از منی که دل ندارم برگی بیوفته سر رات